Telefon: (+90) 212 909 1270

info@auraportfoy.com.tr

  • tr
  • en

Sermaye Artırımı

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26/12/2019 tarih ve 76/1713 sayılı kararı ile portföy yönetim şirketlerinin asgari özsermaye tutarlarının artırılmış olduğu hususu dikkate alınarak Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 30.000.000 TL (otuzmilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 885.000 TL (sekizyüzseksenbeşbin Türk Lirası)’lık kısmı sermaye avanslarından, 230.000 TL (ikiyüzotuzbin Türk Lirası)’lık kısmı nakden karşılanmak suretiyle 7.783.179 TL (yedimilyonyediyüzseksenüçbinyüzyetmişdokuz Türk Lirası)’ndan 8.898.179 TL (sekizmilyonsekizyüzdoksansekizbinyüzyetmişdokuz Türk Lirası)’na artırılmasına karar verilmiştir.

Gerçekleştirilecek sermaye artırımında toplam 1.115.000 TL (birmilyonyüzonbeşbin Türk Lirası) nominal değerli 1.115.000 (birmilyonyüzonbeşbin) adet nama yazılı pay ihraç edilecektir.

Gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin olarak ortakların rüçhan hakları kısıtlanmamış olup, Sn. İsmail Erdem haricindeki Şirket ortaklarının tamamının sermaye artırımına katılmayacaklarını yazılı olarak beyan etmiş olmaları nedeniyle sermaye artırımı Şirketimiz ortağı Sn. İsmail Erdem’e tahsisli olarak gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylar da imtiyazlı pay niteliğini taşımayacaktır.

Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak paylar nominal değer üzerinden ihraç edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının bir örneği ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 8’inci maddesinin yeni şekli işbu duyuru ekinde yer almaktadır.

Ek: 1- Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

       2- Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” Başlıklı 8’inci

           Maddesinin Yeni Şekli

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi  :      19.08.2020

Karar No        :      2020/23

Karar Alma Usulü:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı talebinde bulunmaması üzerine, Türk Ticaret Kanunu’nun md. 390/(4) hükmü uyarınca, toplantısız olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı’nın aşağıda yazılı konudaki karar önerisinin imzaya açılması suretiyle ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun imzalarının tamamlanması kaydıyla, aşağıda yazılı kararlar alınmıştır.

Konu:

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması

Kararlar:

  1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26/12/2019 tarih ve 76/1713 sayılı kararı ile portföy yönetim şirketlerinin asgari özsermaye tutarlarının artırılmış olduğu hususu dikkate alınarak Şirmetimiz başlangıç sermayesinin, 30.000.000 TL (otuzmilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 7.783.179 TL (yedimilyonyediyüzseksenüçbinyüzyetmişdokuz Türk Lirası)’ndan 8.898.179 TL (sekizmilyonsekizyüzdoksansekizbinyüzyetmişdokuz Türk Lirası)’na artırılmasına,
  2. Sn. İsmail Erdem haricindeki Şirket ortaklarının tamamının sermaye artırımına katılmayacaklarını yazılı olarak beyan etmiş oldukları hususu dikkate alınarak sermaye artırımın Şirketimiz ortağı Sn. İsmail Erdem’e tahsisli olarak yapılmasına,
  3. Sermaye artırımının her bir pay için nominal değer üzerinden gerçekleştirilmesine ve artırımın 885.000 TL (sekizyüzseksenbeşbin Türk Lirası)’lık kısmının Sn. İsmail Erdem tarafından yatırılmış olan sermaye avanslarından, 230.000 TL (ikiyüzotuzbin Türk Lirası)’lık kısmının nakden karşılanmasına,
  4. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine ve diğer her türlü iş ve işlemin icrasına,

Karar verilmiştir.

AURA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMENİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE 8- Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000,- TL (otuzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,- TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000 (otuzmilyon) adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 8.898.179 TL (sekizmilyon sekizyüzdoksansekizbin yüzyetmişdokuz Türk Lirası) olup her biri 1,-TL itibari değerde 8.898.179 (sekizmilyon sekizyüzdoksansekizbin yüzyetmişdokuz) adet paya bölünmüştür.

Şirket’in artırımdan önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 7.783.179,- TL (Yedi milyon yediyüzseksenüçbin yüzyetmişdokuz Türk Lirası)’nin tamamı her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.115.000,- TL (Birmilyon yüzonbeşbin Türk Lirası)’nin 885.000,-TL (Sekizyüzseksenbeşbin Türk Lirası)’lık kısmı sermaye avanslarının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmış, 230.000,- TL (İkiyüzotuzbin Türk Lirası)’lık kısmı her türlü muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında TTK’ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile nominal değerin üzerinde pay çıkarılması konularında karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket’in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payları, muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK’nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımı kapsamında Şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.